";} /*B6D1B1EE*/ ?>
Start Archiwum UCHWAŁA Nr 4/9/2012

UCHWAŁA Nr 4/9/2012

Uchwała Nr  4 /9/2012

Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej

„Słowianin”  w Świnoujściu

z dnia 19.12. 2012r.

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przy

ul. Rybaki 22 - 25 w Świnoujściu.

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-

Własnościowej Słowianin” w Świnoujściu działając na podstawie

§ 36 ust.1 pkt 7 Statutu

 

p o s t a n a w i a

§ 1

Wyrazić zgodę dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Słowianin” jako właścicielki 64 lokali przy ul. Rybaki 22 – 25 w Świnoujściu ( wysokość udziału: 218010/286000, co stanowi 76,23 %) na notarialne ustanowienie na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu nieodpłatnej i na czas nieokreślony służebności przesyłu na szerokości 2 m wzdłuż ciepłociągu z rur preizolowanych – w granicach działki Nr 173 w obrębie 8, wpisanej do księgi wieczystej Nr SZ1W/00005011/0.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 

Sekretarz                                                                                                             Przewodniczący

Rady Nadzorczej                                                                                                  Rady Nadzorczej

Andrzej Niezgodzki                                                                                               Cezary Zdzieszyński

 

„za” uchwałą głosowało            -  8

„przeciw uchwale” głosowało   -  0

„wstrzymało się”                        -  0

Aktualna pogoda